منم فکر میکنم این فیلم فقط وقت گذرونی بود وگرنه نه داستان خاصی داشت نه چیز دیگه که آدم جذب کنه فقط بازیگرهای خوبی داشت که به قول دانی چی شاید یک دقیقه هم خیلیاشون بازی نمیکردن ولی موافقم که سلایق فرق میکنه و شاید به نظر خیلی ها هم جالب بوده باشه